معرفی ائمه جماعات اهل قلم:

الفبتثج / ح / خ / د / ر / ز / س / ش / ص / ض / ط / ع / غ / ف / ق  / ک / گ / ل  / م  / ن  / و / ه 

 

الف

آیت الله ابراهیمی

آیت الله عباسعلی اختری

آیت الله على ارومیان

آیت الله سیدعلى نقى امین

حجت الاسلام و المسلمین حسن آخوندپور

حجت الاسلام و المسلمین یداله احسانی

حجت الاسلام و المسلمین حسین اشرفی اصفهانی

حجت الاسلام و المسلمین محمد اشرفی اصفهانی

حجت الاسلام و المسلمین حسین اصغری تربتی

حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا اکبرى

حجت الاسلام و المسلمین‏ دکترالحسینى

حجت الاسلام و المسلمین محسن‏ الویرى


 

ب:

آیت الله محمدرضا بحرینی

حجت الاسلام و المسلمین على اصغر باغانى

حجت الاسلام و المسلمین عبداله باقی زاده

حجت الاسلام و المسلمین شاکر برخوردار فرید

حجت الاسلام و المسلمین محمد برفی

حجت الاسلام و المسلمین محمدعلی بیانی


 

 

ت:

آیت الله آقامجتبی تهرانی

حجت الاسلام و المسلمین سیدرضا تقوی


 

 

ث:

حجت الاسلام و المسلمین على ثمرى


 

ج:

آیت الله ولی‌اله رستگاری جویباری

حجت الاسلام و المسلمین عیسی جمالی

حجت الاسلام و المسلمین مصطفی جوادی

حجت الاسلام و المسلمین سیدجواد جوادی

حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم جوینی خراسانی


 

 

ح:

آیت الله حق شناس

آیت الله محمدتقى حکیم

آیت اللّه‏ حمیدى

حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا حاتم‏ پورى

حجت الاسلام و المسلمین سیدعلى اکبر حسینى

حجت الاسلام و المسلمین سیدفضل‌الله حسینی

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدعلی حسینی

حجت الاسلام و المسلمین سیدابوالفضل حسینى‏ راد

حجت الاسلام و المسلمین سید‌رضا حسین‌زاده

حجت الاسلام و المسلمین محمدعلى حسین‏ زاده

حجت الاسلام و المسلمین سیدمیرمطلب حسینی مجد

حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمدمهدی حسینی همدانی

حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا حشمتى

حجت الاسلام و المسلمین محمد حکیمی

حجت الاسلام و المسلمین سیدلیث حیدری


 

 

خ:

آیت الله سیدباقر خسروشاهی

آیت الله علی اشرف خلخالی

حجت الاسلام و المسلمین احمد خاتمی نوری

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد خاقانی

حجت الاسلام و المسلمین زهیر خوشگوتهرانی

حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا خطیبی

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین خیر


 

 

د:

حجت الاسلام و المسلمین عباسعلی دلاوری

حجت الاسلام و المسلمین سیدجمال‏ الدین دین‏ پرور


 

ر:

آیت الله‏ سیدهاشم رسولى محلاتى

حجت الاسلام و المسلمین علیرضا رجالى تهرانى

حجت الاسلام و المسلمین جواد رضایی اراکی

حجت الاسلام و المسلمین على رضایى بیرجندى

حجت الاسلام و المسلمین محمدعلى رضایى خراسانى

حجت الاسلام و المسلمین ولى‏ اله‏ رستگار

حجت الاسلام و المسلمین مرتضی رستگاری

حجت الاسلام و المسلمین مرتضی رئوفی

حجت الاسلام و المسلمین سیدابراهیم رئیسی


 

 

ز:

آیت الله عباسعلى عمیدزنجانى

حجت الاسلام و المسلمین احسان زاهدى


 

س:

حجت الاسلام و المسلمین محمدابراهیم سراج

حجت الاسلام و المسلمین ناصر سعید

حجت الاسلام و المسلمین على سیفى


 

ش:

آیت الله سیدرضى شیرازى

حجت الاسلام والمسلمین دکترمجید شالچی

حجت الاسلام و المسلمین سیدنصراله شاهچراغی

حجت الاسلام و المسلمین عباس شبگاهی شبستری


 

 

ص:

حجت الاسلام و المسلمین سیدرضا صدر میردامادی


 

 

ض:

آیت الله سیدمحمد ضیاء‌آبادی

حجت الاسلام و المسلمین محمدتقی صرفی

 


ط:

 

آیت الله سیدهادی طباطیائی قمی

حجت الاسلام و المسلمین سیدعبدالوهاب طالقانی

حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمدرضا طباطبائی نسب

 


ع:

 

آیت الله عزیزاله عطاردی

حجت الاسلام و المسلمین سیدحمید علم الهدی

حجت الاسلام و المسلمین نوراله علیدوست خراسانی

حجت الاسلام و المسلمین  علی عنایتی گلپایگانی

 


غ: 

 

آیت الله جواد غروی علیاری

آیت الله علی غروی علیاری

آیت الله‏ سیدعلى غیورى


ف:

 

حجت الاسلام و المسلمین حامد فاضلی تهرانی

حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسى‏ پور


ق:

 

آیت الله هاتف قوچانی

حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمد قاضوی

حجت الاسلام و المسلمین مرتضی قدیمی

حجت الاسلام و المسلمین بها‌ءالدین قهرمانی نژاد شائق

 


ک:

 

حجت الاسلام و المسلمین حسین کاشانى خطیب

حجت الاسلام و المسلمین محمد کریما


گ:

 

حجت الاسلام و المسلمین سیداسماعیل گوهری

 


ل:

 

حجت الاسلام و المسلمین محمدمهدی لطیفی شهرام

حجت الاسلام و المسلمین محمد لواسانی

 


م:

 

آیت الله‏ محمدرضا  مهدوى کنى

آیت الله حسین مفید

آیت الله سیدمصطفی موسوی خرم آبادی

آیت الله سیدمحمدمهدی موسوی خلخالی

آیت الله سیدجلال مجد هاشمى

حجت الاسلام و المسلمین سیدجلال  محبى

حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی

حجت الاسلام و المسلمین محى‏ الدین بهرام  محمدیان

حجت الاسلام و المسلمین مختار محمدیان

حجت الاسلام و المسلمین مختار محمدیان

حجت الاسلام و المسلمین سیدمهدى  محمودى

حجت الاسلام و المسلمین عباس مدرس

حجت الاسلام و المسلمین حسینعلى  مروج اسدآبادى

حجت الاسلام و المسلمین علیرضا مسجدجامعی

حجت الاسلام و المسلمین سیداکبر  مسعودپور

حجت الاسلام و المسلمین سیدعلی مقدم قوچانی

حجت الاسلام و المسلمین جوان  ملکوتى

حجت الاسلام و المسلمین هادی ملکی تهرانی

حجت الاسلام و المسلمین احمد  منیرى

حجت الاسلام و المسلمین حسن موثقی

حجت الاسلام و المسلمین جمال موسوی

حجت الاسلام و المسلمین محمود موسوی آملی

حجت الاسلام و المسلمین سیدمجتبی موسوی زنجانرودی

حجت الاسلام و المسلمین دکترسیدجمال‏ الدین  موسوى

حجت الاسلام و المسلمین دکترسیدفرج اللّه‏  موسوى

حجت الاسلام و المسلمین سیدصدرالدین  موسوى

حجت الاسلام و المسلمین سیدسلیمان موسوى مهر

حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر مهرابی

حجت الاسلام و المسلمین رضا مهرانی شریعت زاده

حجت الاسلام و المسلمین سیدمختار میرعظیمی

 


ن:

 

آیت الله ضیاءالدین نجفی

حجت الاسلام و المسلمین ناصر نادری

حجت الاسلام و المسلمین محمدتقی ناطقی

حجت الاسلام و المسلمین شمس ‌الدین نجفی

حجت الاسلام و المسلمین ایوب نظری

حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمدحسن نوربخش

حجت الاسلام و المسلمین حجت‌االله نیکی ملکی

 


و:

 

آیت الله‏ محمدتقى وحیدى گلپایگانى

آیت الله محمدصادق وحیدی گلپایگانی

حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم وحید دامغانی

حجت الاسلام و المسلمین عزت‌اله واعظی

حجت الاسلام و المسلمین‏ حسین‏ واعظى‏ نژاد


ه:

 

آیت الله‏ سیدفتاح هاشمى تبریزى

حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا هادیزاده

حجت الاسلام و المسلمین سیدآصف هاشمی

حجت الاسلام و المسلمین محسن همتی

حجت الاسلام و المسلمین محمد هویری

اهل قلم